Kontakt English Deutsch

E-mailový zpravodaj:

Golf

Stanovy

I. Všeobecná ustanovení 

Čl. 1 Název, sídlo a trvání sdružení 

1.1. Golf Club Alfrédov je sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Toto sdružení je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se dle těchto stanov stát součásti jiných právních subjektů. Sdružení má název Golf Club Alfrédov. Dále je v textu těchto stanov užívána pouze zkratka "GCAL". 
1.2. Sídlem GCAL Kostelec 96, 349 62 Kostelec 
1.3. GCAL je založen na dobu neurčitou 
 
Čl. 2 Cíl činnosti 
2.1 Cílem činnosti GCAL je vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně všech služeb spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a společenského vyžití členů GCAL. Cílem činnosti GCAL je dále podpora a propagace sportovního a turistického rozvoje obce Kostelec u Stříbra, měst Plzně, Stříbra a Kladrub. 
2.2 Sportovní činnost koordinovat s činností ČGF, České profesionální Golfové Asociace a v širším měřítku spolupracovat s ostatními golfovými subjekty v tuzemsku i v zahraničí. 
2.3 Za účelem realizace výše uvedených záměrů zabezpečovat nezbytnou organizační a hospodářskou činnost, včetně vytváření ekonomické základny nezbytné pro plnění těchto záměrů. 
 
Čl. 3 Domovské hřiště 
Domovským hřištěm GCAL je golfové hřiště v Kostelci u Stříbra-usedlost Alfrédov. Toto hřiště užívá GCAL na základě uzavřené smlouvy.


II. Členství 

Čl. 1 Kategorie členství 

1.1. Aktivní plnoprávné členství 
Toto členství v GCAL lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Aktivní členové se podílejí na sdružení sportovně a mají oprávněni užívat veškerá sportovní zařízení GCAL. 
1.2. Pasivní členství 
Toto členství v GCAL lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Pasivní členové se nepodílejí na sdružení sportovně a nemají oprávnění užívat sportovní zařízeni GCAL s výjimkou zařízení klubovny. Ostatní sportovní zařízení, tj. golfové hřiště a driving-range, cvičné greeny, apod. mohou užívat po zaplacení hracích poplatků jako hosté GCAL. 
1.3. Rodinné členství 
Toto členství dvou rodinných příslušníků v GCAL lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Toto členství umožňuje podílet se na sdružení sportovně a mít oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení GCAL. 
1.4. Druhé členství 
Toto členství v GCAL lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov, a to pouze u člena jiného golfového klubu, který golfový sport provozuje především v tomto jiném golfovém klubu. 
1.5. Časově omezené členství 
Toto členství lze nabýt bez ohledu na věk fyzické osoby, a to postupem dle těchto stanov, zpravidla na dobu jednoho roku, maximálně však na dobu pěti let. Toto členství lze nabývat opakovaně. Toto členství zaniká uplynutím stanovené doby trváni. 
1.6. Členství mládeže 
Toto členství lze nabýt nejpozději do 18 let věku postupem dle těchto stanov. U osob studujících nebo se jinak soustavně připravujících na budoucí povoláni lze toto členství nabýt nejpozději do 25 let věku, rovněž postupem dle těchto stanov. Pokud nedojde k transformaci členství dle kap. II. čl. 3 těchto stanov, toto členství zaniká dnem dovršeni věku 18 let. U osob studujících nebo se jinak soustavně připravujících na budoucí povolání dovršením věku 25 let. Existenci studia nebo přípravy na budoucí povolání je třeba představenstvu GCAL řádně a písemně prokázat. 
1.7. Čestné členství 
Čestné členství v GCAL uděluje představenstvo GCAL postupem dle těchto stanov osobám, které se velmi významně zasloužily o rozvoj GCAL. Čestný člen má stejná práva jako aktivní plnoprávný člen a je povinen platit roční hrací poplatky.

Čl. 2 Nabývání členství 
2.1. O nabytí členství u všech kategorií rozhoduje představenstvo GCAL, a to na základě písemné žádosti Je vhodné, aby tato žádost byla doporučena dvěma členy GCAL. 
2.2. Přijetí do GCAL (nabytí členství) je vázáno na zaplacení poplatků. Výši a splatnost těchto poplatků určuje představenstvo GCAL rozdílně pro jednotlivé kategorie členství. 
2.3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně. Toto rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění, přičemž na přijetí za člena klubu není právní nárok. 
2.4. Členství v GCAL může nabýt fyzická nebo právnická osoba. Žádost o přijetí se doručuje na adresu GCAL. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci. 
2.5. Poplatky za každý kalendářní rok, jak roční - tak vstupní, schvaluje představenstvo GCAL.

Čl. 3 Transformace členství 
3.1. Mezi různými kategoriemi členství dle kap. II. čl. 1 těchto stanov jsou možné změny kategorií členství. O změnu kategorie je třeba požádat představenstvo GCAL písemně nejpozději do 31.10. kalendářního roku pro změnu platnou od 1.1. roku následujícího. Představenstvo GCAL může povolit v odůvodněných případech výjimky z těchto termínů. 
3.2. Transformace členství může být vázána na zaplaceni poplatků. Výši a splatnost těchto poplatků určuje představenstvo GCAL rozdílně pro jednotlivé druhy transformace členství. 
3.3. Rozhodnutí o umožnění nebo zamítnutí transformace se sdělí uchazeči písemně. Toto rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění.

Čl. 4 Zánik členství, vystoupení, vyloučení a vyškrtnutí 
4.1. Členství v GCAL zaniká: úmrtím člena, uplynutím stanovené doby u časově omezeného členství, zánikem členství u mládeže dle kap. II. čl. 1.5. těchto stanov, vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím. 
4.2. Člen může ze sdružení vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným představenstvu GCAL nejpozději do 30.10. kalendářního roku. Takto učiněné vystoupení je platné a účinné od 1.1. roku následujícího. 
4.3. Člen, který poruší stanovy sdružení nebo předpisy a rozhodnutí orgánů GCAL, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči GCAL, nebo porušuje golfová pravidla, místní pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje GCAL a byl postupem dle kap. II. čl. 6 těchto stanov varován, nebo byl varován se zákazem hry na golfovém hřišti, nebo byl varován se zákazem vstupu do celého areálu GCAL, může být rozhodnutím představenstva GCAL vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a odůvodněné a musí být doručeno doporučeně na adresu člena GCAL uvedenou v evidenci členů. 
4.4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen GCAL odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to písemným a odůvodněným podáním doručeným představenstvu GCAL. O odvoláni rozhoduje valná hromada GCAL. Představenstvo je povinno předložit odvolání k projednáni na nejbližší valné hromadě GCAL. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 15 denní lhůty k odvoláni v případě, že odvolání nebylo včas podáno. V případě, že odvolání bylo podáno a valná hromada GCAL potvrdila rozhodnutí představenstva GCAL o vyloučení, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti dnem následujícím po doručení rozhodnutí valné hromady GCAL o potvrzení rozhodnutí představenstva GCAL. 
4.5. Členství v GCAL bude členovi pozastaveno, pokud nesplní v termínu členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí zrušení možnosti užívání domovského hřiště GCAL s výhodami člena GCAL. Indikace pozastavení tohoto členství bude uvedena i v centrální evidenci ČGF. Na tuto skutečnost bude člen sekretářem GCAL upozorněn doporučeným dopisem. Pokud člen sjedná nápravu do 30-ti dnů ode dne písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě bude členovi zasláno doporučené písemné upozornění na možnost zrušení členství v GCAL. Jestliže se neplnění členských povinností týká úhrady splátek vstupního příspěvku nebo ročních příspěvků, pak v případě nesplnění těchto závazků ani do následujících 30-ti dnů, Představenstvo rozhodne o zrušení tohoto členství, o čemž bude informován doporučeným dopisem. Jestliže se neplnění členských povinností týká ostatních povinností člena, pak v případě jejich nesplnění ani do následujících 30-ti dnů, Představenstvo prodlužuje pozastavení členství do nejbližší VH klubu, o čemž bude informován doporučeným dopisem. Představenstvo předkládá následně na VH návrh na zrušení tohoto členství. Zrušením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCA a současně i z centrální evidence ČGF. 
4.6. Vystoupením nebo vyloučením není dotčena povinnost platby splatných poplatků a plněni dalších povinností vůči GCAL. 
4.7. Osoba, která vystoupila z GCAL, nebo byla vyloučena, nebo vyškrtnuta, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči GCAL.

ČI. 5 Práva a povinnosti členů 
5.1. Členové mají v rámci jednotlivých kategorií členství práva a povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů GCAL. Členská práva mohou být omezena nebo zrušena jen na základě těchto stanov nebo dle zákona. Práva a povinnosti členů mohou být doplněna a upřesněna vnitřními předpisy GCAL schválenými představenstvem GCAL. 
5.2 Členové mohou využívat domovské hřiště GCAL dle své formy členství a za předpokladu příslušné výkonnostní úrovně dle „Provozního řádu GCAL“ a „Místních pravidel“. 
5.3 V případě sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace. 
5.4 Účastnit se akcí pořádaných GCAL, dle jejich propozic a stanovených podmínek. 
5.5 Účastnit se VH, hlasovat zde dle práv své formy členství, uplatňovat své návrhy a protinávrhy, kandidovat na volená místa v orgánech klubu. 
5.6 uplatňovat požadavky a stížnosti u Představenstva GCAL 
5.7 Každý člen GCAL je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených představenstvem GCAL. Každý člen je povinen podrobit se rozhodnutím orgánů GCAL, zachovávat golfová pravidla a etiketu a svým jednáním nepoškozovat GCAL. 
5.8 Řídit se „Stanovami GCAL“, „Provozním řádem“ a ostatními „Interními předpisy GCAL“ 
5.9 Oznámit Představenstvu GCAL důležité změny, zejména změnu poštovní doručovací adresy.

Čl. 6 Disciplinární pravomoc 
6.1. Disciplinární pravomoc v rámci GCAL vykonává představenstvo GCAL. 
6.2. Členovi, který poruší stanovy sdružení, nebo předpisy a rozhodnutí orgánů GCAL, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči GCAL, nebo porušuje golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje GCAL, může být uděleno některé z těchto disciplinárních opatření: 
6.2.1. varování 
6.2.2. varování se zákazem hry na golfovém hřišti 
6.2.3. varování se zákazem vstupu do celého areálu GCAL 
6.3. Disciplinární opatření se uděluje písemně se stručným odůvodněním. Zákaz hry a zákaz vstupu do celého areálu GCAL může být udělen nejvýše v trvání tří měsíců.

 
III. Organizace 

Čl. 1. Orgány GCAL 

1) Valná hromada GCAL 
2) Představenstvo GCAL 
3) Revizní komise

Čl. 2. Valná hromada GCAL 
2.1. Valná hromada GCAL je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada GCAL rozhoduje v těchto věcech: 
-o změnách a doplňcích stanov 
- volí a odvolává volené členy představenstva 
- volí na roční období dva členy revizní komise - schvaluje roční zprávu a rozpočet 
- schvaluje vstup GCAL do jiných právních subjektů, schvaluje vytvoření jiných právních subjektů a organizačních jednotek GCAL 
- rozhoduje o odvoláni proti rozhodnuti o vyloučení 
- rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon 
- o rozpuštění a ukončení činnosti GCAL 
2.2. Právo zúčastnit se valné hromady GCAL má každý člen GCAL. Právo podílet se na rozhodování shromáždění členů GCAL, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen GCAL po dovršení věku 18 let. 
2.3. Valnou hromadu GCAL svolává představenstvo GCAL nejméně jedenkrát za rok. Dále je představenstvo GCAL povinno svolat valnou hromadu GCAL, pokud o to písemně požádají nejméně dvě pětiny všech členů GCAL s hlasovacím právem. Konání valné hromady GCAL musí být členům GCAL oznámeno písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně tři týdny před termínem stanoveným představenstvem GCAL. 
2.4. Valná hromada GCAL rozhoduje hlasováním. Volba členů představenstva je prováděna tajným hlasováním - hlasovacími lístky. V ostatních věcech rozhoduje valná hromada GCAL veřejným hlasováním - aklamací. 
2.5.Člen GCAL se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci(dále přítomný člen GCAL).Valná hromada GCAL je schopna se usnášet, při účasti více jak 10 % členů GCAL s hlasovacím právem podle shora uvedeného 2.2. stanov.Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo GCAL náhradní valnou hromadu, která je schopna se usnášet bez ohledu na stav přítomných členů GCAL. Pro tento případ musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada se svolává pozvánkou písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně 2 týdny před termínem náhradní valné hromady, která se musí konat nejpozději do 3 měsíců ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 
2.6.K platnosti rozhodnutí valné hromady GCAL je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů GCAL s hlasovacím právem podle shora uvedeného článku 2.2.stanov. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a pokud ten není přítomen, pak hlas viceprezidenta. K platnosti rozhodnutí valné hromady GCAL týkající se změny stanov GCAL je zapotřebí souhlas 2/3 většiny přítomných členů s hlasovacím právem podle shora uvedeného článku 2.2. stanov se zaokrouhlením na celé číslo směrem nahoru 
2.7 Nastane –li situace neřešená těmito stanovami, nebo obecně závaznými právními předpisy, rozhoduje o dalším postupu v uvedeném pořadí: prezident klubu, viceprezident klubu. 
2.8 Jednání VH: 
a) řídí její předseda, 
b) do doby zvolení předsedy řídí jednání VH prezident klubu nebo viceprezident, 
c) osoba řídící VH, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněna zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání VH a také je oprávněna takovou osobu vyloučit z dalšího jednání VH, 
d) VH se řídí schváleným programem, jednacím, volebním a hlasovacím řádem, přičemž tyto dokumenty nesmí v žádném bodě odporovat znění a duchu „Stanov GCAL“ a k jejich schválení musí dojít nadpoloviční většinou přítomných platných členských hlasů, e) na VH se hlasuje o návrhu, resp. návrhu a protinávrzích k němu tak, že se nejdříve hlasuje o případných protinávrzích v pořadí od posledního k prvnímu podanému a pak o původním návrhu. Pokud spolu některé protinávrhy souvisejí, je možno o nich hlasovat současně. Byl-li některý předložený návrh či protinávrh přijat, o dalších návrzích či protinávrzích k stejné tématice se již nehlasuje. Pokud se přijatý protinávrh týkal jen části návrhu, hlasuje se o zbytku návrhu. V případě, že žádný protinávrh nebyl přijat, hlasuje se o původním návrhu jako o celku, 
f) o průběhu VH se pořizuje zápis, včetně usnesení, dle podmínek vyplývajících ze schváleného jednacího řádu VH, 
g) na základě písemné žádosti, může každý člen GCAL požádat o kopii zápisu z VH. 
 
Čl. 3 Představenstvo GCAL 
3.1. Představenstvo GCAL je výkonným a statutárním orgánem GCAL. Rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodováni valnou hromadou GCAL. Představenstvo GCAL především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a právní záležitosti sdružení GCAL. Představenstvo GCAL může provádět kooptaci členů představenstva z řad členů klubu. 
3.2. Představenstvo GCAL má pět členů - z toho tři zástupce jmenuje majitel golfového hřiště Alfrédov, přičemž své právoplatné jmenování předávají prezidentovi klubu. Jmenování těchto členů Představenstva není vázáno na VH klubu a jmenování předchozích zaniká právoplatným písemným jmenováním nových. Všech pět členů má hlasovací právo. Představenstvo rozhoduje prostou většinou. Funkční období představenstva GCAL je čtyřleté. 
3.3. Představenstvo GCAL vždy ustanovuje a volbou obsazuje tyto funkce: 
3.3.1. Prezident GCAL 
Prezident GCAL řídí jednání představenstva GCAL a zastupuje GCAL navenek, a to ve všech věcech pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě GCAL nebo jiným orgánům nebo funkcionářům GCAL. 
3.3.2. Viceprezident GCAL 
Viceprezident GCAL zastupuje prezidenta GCAL a to ve všech věcech příslušejících prezidentovi GCAL. 
3.3.3. Sekretář GCAL řídí veškerou administrativu a evidenci GCAL mimo účetní evidenci. 
3.4. V představenstvu GCAL se mohou ustanovit a volbou obsadit tyto funkce: 
3.4.1. Předseda sportovně-technické komise 
Řídí činnost sportovně-technické komise jmenované a odvolávané představenstvem GCAL. Je odpovědný za organizaci a řídí chod sportovních soutěží GCAL, vedení sportovně-technické evidence včetně sportovních výsledků, hráčských vyrovnáni a je pověřen roční kontrolou handicapů jednotlivých členů. 
3.4.2. Předseda komise pro hřiště 
Řídí činnost komise pro hřiště jmenované a odvolávané představenstvem GCAL. Je odpovědný za řádný stav a rozvoj golfového hřiště ve správě GCAL. 
3.4.3. Předseda komise pro mládež 
Řídí činnost komise pro mládež jmenované a odvolávané představenstvem GCAL. Je odpovědný za hráčskou úroveň a výchovu členů GCAL s tzv. členstvím mládeže. Doporučuje a organizuje v rámci komise pro mládež transformaci členství mládeže na jiné druhy členství dle kap. II. čl. 3 těchto stanov. 
3.5 Z činnosti spojených s výkonem funkcí v GCAL jsou členové představenstva GCAL osobně odpovědni představenstvu GCAL a valné hromadě GCAL. 
3.6. Představenstvo GCAL je oprávněno určit v odůvodněných případech jiné rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci představenstva GCAL. Představenstvo GCAL může ustanovit, jmenovat a pověřit určitými pravomocemi i další komise a jiné pomocné a poradní útvary. 
3.7 kandidáty na místa volených členů Představenstva navrhuje jednak odstupující členové představenstva, nebo členové klubu před započatou volbou. Kandidátem či členem Představenstva může být pouze člen GCAL starší 18-ti let a má čistý trestní rejstřík, d) právo osoby zastávat pozici člena Představenstva automaticky zaniká, jestliže nemá čistý trestní rejstřík a místo je považováno za uvolněné, 
e) člen Představenstva může své místo v Představenstvu dobrovolně uvolnit a to na základě písemného oznámení doručeného Představenstvu 
f) místo člena Představenstva se automaticky uvolňuje zánikem jeho členství v GCAL 
g) Představenstvo má pravomoc odvolat kteréhokoli voleného člena Představenstva, pokud ten poruší „Stanovy GCAL“, případně dlouhodobě neplní své povinnosti dle „Stanov GCAL“, přičemž tímto odvoláním se jeho místo považuje za uvolněné, 
h) obsazení uvolněného voleného místa člena Představenstva lze v průběhu funkčního období Představenstva řešit doplňovací volbou, kdy kandidáty na pozici voleného člena Představenstva navrhuje a schvaluje Představenstvo nadpoloviční většinou všech svých zbývajících členů a za splnění ostatních podmínek jako v případě voleb na VH, 
i) obsazení uvolněného jmenovaného místa člena Představenstva je řešeno jmenováním nového člena ze strany oprávněné právnické osoby. V případě, že jmenované místo člena Představenstva není obsazeno po dobu delší než 60 dnů, pak právo jmenovat člena Představenstva příslušné právnické osobě zaniká a toto jmenované místo v Představenstvu se automaticky transformuje na místo volené a považuje se za uvolněné, 
j) jestliže volbou dle „Stanov GCAL“ nejsou na VH obsazena všechna volená místa členů Představenstva, pak nové Představenstvo řeší jejich obsazení doplňovací volbou za stejných podmínek, jako v případě uvolněného voleného místa člena Představenstva, 
k) výsledky doplňovacích voleb musí být potvrzeny na nejbližší VH za stejných podmínek jako v případě řádné volby členů Představenstva. V opačném případě musí VH zvolit chybějící členy Představenstva sama. Pokud tak neučiní, považují se tyto místa členů Představenstva za uvolněné a Představenstvo dále postupuje dle „Stanov GCAL“. 

3.8 Do působnosti Představenstva patří zejména: 
a) rozhodovat ve věcech klubu, pokud to „Stanovy GCAL“ a právní předpisy umožňují, 
b) navrhovat a schvalovat „Provozní řád GCAL“, který musí být v aktuálním znění zveřejněn na internetových stránkách klubu a vyvěšen na klubové nástěnce, 
c) navrhovat a schvalovat „Interní směrnice GCAL“, 
d) svolávat VH a organizačně zajišťovat její průběh a navrhovat znění dokumentů schvalovaných VH, 
e) vykonávat platná usnesení a rozhodnutí VH, 
f) rozhodovat o způsobu úhrady vstupních a ročních členských příspěvků, 
g) vytvářet a odvolávat pověření pro členy klubu se stanovením jejich působnosti, odpovědnosti, dohlížet na jejich činnost a stanovit způsob jejich odměňování, 
h) vykonávat případná zaměstnavatelská práva klubu, 
i) zajišťovat vedení evidence a archivaci všech dokumentů souvisejících s činností klubu, zejména pak řádné a průkazné vedení účetnictví a všech souvisejících zákonných povinností, 
j) stanovovat výši ročních poplatků a vstupních poplatků 
k) zřizovat či rušit vnitřní organizační jednotky v rámci klubu. 
3.9 Svolávání a zasedání Představenstva GCAL: 
a) Představenstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně, 
b) Představenstvo svolává k zasedání prezident, případně jím pověřený člen Představenstva, 
c) právo účasti na zasedání Představenstva má každý člen Představenstva. Zasedání se může účastnit také zapisovatel, jehož si Představenstvo zvolí, 
d) dle své úvahy může Představenstvo přizvat k projednávání konkrétních bodů i další osoby, 
e) zasedání Představenstva řídí prezident klubu, případně jím pověřený člen Představenstva, 
f) Představenstvo je povinno vytvářet o průběhu svých zasedání zápisy, které podepisuje prezident, případně člen Představenstva pověřený řízením zasedání 
3.10 Rozhodování Představenstva GCAL: 
a) Představenstvo se musí řídit „Stanovami GCAL“, usneseními a rozhodnutími VH a „Podpisovým řádem „GCAL“ 
b) jménem GCAL vždy vystupuje a hovoří prezident klubu,
c) viceprezident klubu je oprávněn vystupovat a hovořit jménem klubu za předpokladu, že o svém jednání uvědomí předem prezidenta klubu nebo v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti, která je delší než 1 měsíc, 
d) členové Představenstva mohou být zmocněni prezidentem klubu k jednání jménem klubu v předem vymezené oblasti a to jednorázově nebo bez časového omezení v souladu s „Podpisovým řádem GCAL“, 
e) Představenstvo je způsobilé se usnášet za přítomnosti minimálně 3/5 svých členů bez započítávání neobsazených či uvolněných míst a se zaokrouhlením na celé číslo směrem nahoru. Při rozhodování má každý z členů Představenstva jeden hlas, 
f) Představenstvo přijímá svá rozhodnutí obecně se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a pokud ten není přítomen, pak hlas viceprezidenta. 
g) v případě rozhodování Představenstva o přijetí člena s některou s ročních forem členství, je Představenstvo způsobilé se usnášet pouze v případě přítomnosti všech svých členů bez započítávání neobsazených či uvolněných míst a toto rozhodnutí podléhá jednomyslnému souhlasu Představenstva, 
h) jestliže jde o volbu funkcí v Představenstvu, nehlasuje ten, o jehož postavení je rozhodováno, 
i) žádné rozhodnutí či usnesení Představenstva nesmí být v rozporu s jakýmkoli článkem „Stanov GCAL“. Jestliže člen klubu považuje některý krok Představenstva za odporující si „Stanovám GCA“, pak je povinen zaslat Představenstvu písemnou formou svoji stížnost. 
 
Čl. 4 Revizní komise 
Valná hromada GCAL volí vždy na jedno roční období dva členy revizní komise. Revizní komise přezkouší roční účetní uzávěrku a pro valnou hromadu GCAL připraví písemnou zprávu o kontrole hospodaření GCAL. Za tím účelem je revizní komise oprávněna nahlížet do všech účetních dokumentů, které jsou právním podkladem či titulem pro ten který účel, nebo které mají konkrétní ekonomické důsledky v účetnictví GCAL.


IV. Zásady hospodaření a poplatky

Čl. 1 Zásady hospodaření

 
1.1. GCAL hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí GCAL výhradně do výše vlastního jmění. GCAL samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. 
1.2. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok. 
Čl. 2 Vstupní, členské a hrací poplatky 
Výši a splatnost poplatků za přijetí do GCAL (nabytí členství), ročních poplatků členů a poplatků členů za užívání golfového hřiště stanoví vždy na roční období představenstvo GCAL, a to odlišně pro jednotlivé kategorie členství.


V. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 1 Podepisování a jednání za GCAL 


1.1. Za GCAL podepisuje ve všech věcech prezident GCAL nebo viceprezident. 
1.2. Za GCAL jedná ve všech věcech bud' prezident GCAL nebo viceprezident .V hospodářských věcech stanovených rozhodnutím představenstva GCAL jedná sekretář klubu. 
1.3. Představenstvo GCAL může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za GCAL v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu. 
Čl. 2 Členství dosavadních členů GCAL 


Členství všech dosavadních členů GCAL vzniklé přede dnem účinnosti těchto stanov se dnem účinnosti těchto stanov považuje za aktivní plnoprávné členství bez ohledu na věk dosavadních členů s tím, že pro hlasovací právo členů mladších 18 let se vztahuje omezení uvedené v kap. III. čl. 2.2. těchto stanov.