Webkamery Kontakt English Deutsch

Chci dostávat novinky

Konference

Všeobecné podmínky

Golf & Wellness Resort Alfrédov

Kostelec 42, 349 01 Stříbro - mob: +420 725 404 996, IČO 18251587 DIČ CZ5608271317

 

Příloha ke Smlouvě o zajištění hotelových, restauračních a dalších služeb.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Golf & Wellness Resortu Alfrédov

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují postup při uzavírání, změnách nebo ukončení smlouvy o poskytování hotelových, restauračních a jiných služeb Golf & Wellness Resortu Alfrédov (dále jen dodavatel).

2. Před potvrzením objednávky nebo uzavřením smlouvy o poskytování služeb hotelem musí být učiněna poptávka a rezervován volný termín pro objednávanou službu. Poptávka může být učiněna písemně, elektronicky e-mailem nebo jinak.

3. Všechny akce či pobyty konané v hotelu jsou zajišťovány na základě řádně potvrzené objednávky nebo obchodní smlouvy.

4. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že upřesňování a konkretizace objednávky nebo smlouvy při navýšení služeb může být prováděno i emailovou poštou bez elektronického podpisu a razítka smluvních stran, nejedná-li se o zásadní změny.

5. Objednavatel je povinen nejpozději do 15 dnů před konáním akce či pobytu, pokud navyšuje rozsah objednávky, písemně upřesnit své požadavky, zejména počty osob a stravování. Další dodatečné požadavky nad rámec smlouvy zajistí dodavatel v rámci svých možností.

6. Služby, které dodavatel zajišťuje vlastními kapacitami, není objednavatel oprávněn objednávat u cizích externích firem. Externí firmy, které poskytují objednavateli jiné požadované služby, jsou povinny uhradit dodavateli nájemné za užívané prostory a paušál za odběr energií. Objednavatel nemůže užívat prostory v Resortu Alfrédov v rozporu s účelem uvedeným v objednávce nebo uzavřené smlouvě. Objednavatel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody jím způsobené i za škody způsobené třetími osobami, které pro akci či pobyt objednavatel zajistil, v celém areálu.

7. Objednavatel (v případě skupinové akce) je povinen určit osobu odpovědnou za organizaci akce na místě a pověřit ji odsouhlasením vyúčtování akce s dodavatelem.

8. Po dobu trvání akce či pobytu dodavatel nezajišťuje a neodpovídá za bezpečnost účastníků ani neodpovídá za uložené věci mimo ubytovací prostor.

9. Objednavatel je povinen po potvrzení objednávky nebo uzavření smlouvy zaplatit zálohu na objednané služby ve výši 50% kalkulovaných nákladů, není-li ve smlouvě nebo potvrzené objednávce dohodnuto jinak, na základě faktury dodavatele se splatností nejdéle 10 dnů. V případě neuhrazení zálohy není termín konání akce pro dodavatele služeb závazný a dodavatel služeb má právo od smlouvy odstoupit.

10. Po skončení akce či pobytu je objednavatel povinen prověřit předložené vyúčtování akce včetně jednotlivých dokladů o konzumaci a vše schválit svým podpisem. Konečná cena a vyúčtování akce či pobytu bude provedena v souladu s objednávkou nebo smlouvou a doplněna o cenu dalších poskytnutých služeb v objednávce nebo smlouvě neuvedených nebo cenově nevyčíslených. Celkové vyúčtování akce či pobytu předložené dodavatelem je objednavatel povinen podepsat (popř.uhradit) ihned po skončení akce na místě v Resortu Alfrédov před odjezdem. Zaplacená záloha se odečítá ve faktuře či účtu.

11. Případné reklamace je objednavatel povinen uplatnit ihned v průběhu akce či pobytu nebo po skončení a projednat je s provozním ředitelem nebo provozním manažerem. K dodatečně a následně uplatněným reklamacím nebo námitkám dodavatel při fakturaci a vyúčtování již nepřihlíží.

12. Vyúčtování konečné ceny zajistí dodavatel daňovým dokladem ihned nebo nejpozději do 10 dnů po skončení akce či pobytu. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, faktura za vyúčtování služeb je splatná do 15-ti dnů od jejího vystavení.

13. V případě pozdní úhrady zálohy nebo doplatku vyúčtované ceny je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky denně.

14. Pro případ odstoupení od smlouvy objednavatelem, je dodavatel oprávněn vyúčtovat dále uvedené smluvní pokuty – storno poplatky, pokud nebylo v objednávce nebo smlouvě dohodnuto jinak:

 ode dne uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky do 30ti dnů před konáním akce - 50% dohodnuté ceny ubytování

 30 - 15 dnů před konáním akce  - 100% dohodnuté ceny ubytování

 méně než 15 dnů před konáním akce  - 100% dohodnuté ceny služby

 Smluvní pokuty jsou splatné do 10-ti dnů po jejich vyúčtování dodavatelem. Zaplacená záloha se započítává na úhradu smluvní pokuty.

15. Platnost nabídky je 14 dnů od data vystavení, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

16. V případě, že některá ze smluvních stran nebude schopna dostát svým závazkům, je povinna o tom ihned informovat druhou smluvní stranu.

17. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku.

 

 

V Alfrédově dne 1. 1. 2020